Evenement

'Knardijk' symposium en excursie op vrijdag 18 mei 2018

'Knardijk' is het onderwerp van een symposium en excursie dat op vrijdag 18 mei 2018 door Heemschut Flevoland wordt georganiseerd.

De Knardijk is een bijzonder landschappelijk element in Flevoland. Bijzonder, omdat deze dijk karakteristiek is voor het heden en verleden van Flevoland. De dijk is daarom aanleiding voor verhalen over de geologie en archeologie, de Zuiderzeevisserij, de geschiedenis van de Knardijk, het landschap rondom de Knardijk en de status en toekomst van deze waterkering. In de middag bezoeken we met een busexcursie de (omgeving van de) Knardijk.

Het programma van 18 mei in het kort:
09.30-10.00 uur Batavialand, koffie en thee
10.00-12.15 uur Batavialand, symposium, ontvangst, lezingen
12.30-13.30 uur Batavialand, Café Restaurant De Cantine, lunch
13.30-16.00 uur Flevoland, Knardijk, excursie, terugkomst op Batavialand

Programma van het symposiumgedeelte
- Ontvangst door Willy van der Most, hoofd kennis en collecties Batavialand.
- Introductie door Peter Nijhof, dagvoorzitter en voorzitter Heemschut Flevoland.


- Eerste lezing.
Diep in de ondergrond ligt een landschap dat is ontstaan tijdens en na de ijstijden. Waar de huidige Knardijk ligt, ligt de scheiding tussen twee begraven landschappen, de een gevormd door de rivieren Vecht en de IJssel, de andere door de rivier Eem. Naar dit ondergrondse landschap van Flevoland en naar de mogelijke aanwezigheid van mensen is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan. Geoarcheoloog Don van den Biggelaar deelt ons in de kennis daarover. Van den Biggelaar is werkzaam bij EARTH Integrated Archaeology.

- Tweede lezing.
De Zuiderzeevissers kenden hun vak en de omgeving waar ze werkten, ook als deze onder water lag. Ondiepten waren karakteristiek voor de Zuiderzee, zoals de iets ten zuiden van de dijk gelegen 'Knar', de naamgever van de Knardijk. Peter Dorleijn neemt ons mee terug naar de tijd van de Zuiderzeevisserij en de Zuiderzeevissers. Dorleijn is botterschipper, tekenaar, auteur, historicus en kenner van de Zuiderzeevisserij.

- Derde lezing.
Na de Tweede Wereldoorlog wordt het Zuiderzeeproject weer opgepakt met de aanleg van de Knardijk. De dijk is het begin van Oostelijk Flevoland en het is de eerste toegangsweg naar Lelystad. Historicus Henk Pruntel vertelt ons over het ontstaan van de dijk en de context waarin dit heeft plaatsgevonden. Pruntel is werkzaam bij Batavialand.

- Vierde lezing.
Oostelijk Flevoland wordt een polder van veranderingen. Niet meer de landbouw overheerst, zoals in de Wieringermeer en de Noordoostpolder. Het rijk geschakeerde landschap rondom de Knardijk belichaamt de vernieuwingen in de landbouw, bosbouw en landschapsinrichting en de gewijzigde opvattingen over vrije tijd, recreatie en natuur. Historicus André Geurts doet voor ons het landschap uit de doeken. Geurts is werkzaam bij Batavialand.

- Vijfde lezing.
Ooit waterkering, ooit noodwaterkering. De functie van de Knardijk als waterkerend element is veranderd. De beheerder van de dijk, Waterschap Zuiderzeeland, gaat via een maatschappelijk proces de mogelijkheid en de wenselijkheid van nieuwe gebruiksmogelijkheden onderzoeken. Bastiaan Tiegelaar introduceert ons in de plannen. Tiegelaar is werkzaam als senior adviseur bij Waterschap Zuiderzeeland.

Opgave voor één of meer personen bij voorkeur per e-mail henk.pruntel@batavialand.nl. Anders per telefoon 0320 225 900 (Batavialand, Henk Pruntel).

Vermeld bij de opgave de namen van de deelnemer(s).
- Standaard geeft u zich op voor de volledige dag, dus inclusief symposium, lunch en busexcursie.
- Wilt u alleen het symposium bijwonen vermeld dan bij de aanmelding 'symposium'.
- Wilt u bij het symposium èn de lunch aanwezig zijn vermeld dan 'symposium + lunch'.

Opgave is mogelijk tot en met maandag 7 mei 2018.
In de bus zijn zestig plaatsen beschikbaar. Plaatsen worden toegewezen op volgorde van aanmelding.
Wilt u aangeven of u specifieke wensen hebt ten aanzien van het eten of dat sprake is van beperkingen ten aanzien van het busvervoer?
We verzoeken u de kosten voor deze dag over te maken op rekeningnummer

NL10 RABO 0146 6620 32 t.n.v. Bond Heemschut.
– De kosten voor symposium, lunch en busexcursie bedragen 40 euro.
– De kosten voor symposium èn lunch bedragen 30 euro.
– De kosten voor alleen het symposium bedragen 15 euro.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.