Nieuwsbericht

Algemene Vergadering van Leden t.b.v. wijziging statuten vrijdag 29 juni a.s.

Op 1 juni jl. stonden de concept-statuten op de agenda van een speciale Algemene Vergadering van Leden in Leeuwarden.

Omdat er ruim 25 amendementen binnenkwamen met voorstellen voor aanvullingen / wijzigingen van het concept, zou de geplande tijd te kort zijn om een en ander zorgvuldig te kunnen behandelen. Daarom werd direct na de opening van deze speciale AVL besloten om voor verdere behandeling ruim de tijd te nemen en daar een vervolgvergadering voor te plannen.

Behalve de behandeling van de amendementen en de goedkeuring van de integrale statuten, staan ook nog op de agenda de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht en het benoemen van het bestuur a.i. dat de honneurs zal waarnemen in afwachting van de benoeming van een nieuw bestuur.

Deze vervolgvergadering zal worden gehouden op vrijdag 29 juni vanaf 14.00 uur in ‘de Observant’ te Amersfoort, Stadhuisplein 7. 

In verband met de organisatie verzoeken wij u vriendelijk zich aan te melden bij Angelique van Kampen, kampen@heemschut.nl

Agenda AVL 29 juni Amersfoort

02_Concept statuten

03_Concept Huishoudelijk Reglement

04_Voorstel benoeming leden Raad van Toezicht

05_Voorstel benoeming interim bestuur

De volgende ingekomen stukken zullen in deze AVL t.b.v. wijziging statuten worden behandeld.

Schrijven commissies Dr, Lb, ZH betreffende verzoek aanwijzing leden RvT

Schrijven commissies Dr,Lb,ZH betreffende amendementen concept statuten en HH

Schrijven werkgroep Monumentale Kunst betreffende amendement concept statuten

Advies dd 28 mei jl. dhr. Bollebakker inzake statuten / bestuurlijke reorganisatie

Advies dd 23 mei jl. dhr. Bollebakker

Amendementen statuten en notitie Wijsheid is geboden, dhr. Bollebakker

Amendement statuten inzake vergaderlocatie, dhr. Neukirchen


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.