Nieuwsbericht

Erfgoedvereniging Heemschut sluit pensioenkwestie af

Een geschil tussen een drietal oud-medewerkers en Heemschut over een indexatie van hun pensioen heeft gedurende een aantal jaren veel beroering gegeven binnen de vereniging.

Een geschil tussen een drietal oud-medewerkers en Heemschut over een indexatie van hun pensioen heeft gedurende een aantal jaren veel beroering gegeven binnen de vereniging. In november 2014 verschenen hierover zelfs artikelen in verschillende kranten. In april 2015 wist het Algemeen Bestuur met de oud-medewerkers tot beider tevredenheid tot een schikking te komen. Vanwege mogelijke manipulaties met documenten tijdens de rechtszaak werd door het bestuur nog wel opdracht gegeven voor een extern onderzoek daarnaar. Door twee verschillende ervaren en onafhankelijke externe partijen is daar onderzoek naar gepleegd. Uit beide onderzoeken bleek dat er van de zijde van Heemschut met één document was gemanipuleerd. Niet vastgesteld kon worden door wie dat was gedaan. Tevens werd geconcludeerd dat de hele pensioenkwestie slecht was gemanaged door de directeur en het toenmalige Dagelijks Bestuur. Op grond van de conclusies uit de onderzoeken kwam het Algemeen Bestuur daarom 22 april j.l. tot het besluit “om te komen tot een open gesprek tussen bestuur en directeur om te leren van de gebeurtenissen en het vertrouwen tussen de diverse geledingen in de vereniging te herstellen”. Tevens een brief met excuses te zenden aan de bij deze kwestie betrokken medewerkers. Dit is allebei inmiddels gebeurd.


Aan de ledenvergadering van 3 juni j.l. zijn de externe onderzoeksrapporten ter inzage gegeven en de daaruit volgende acties van het bestuur gerapporteerd. Een aantal leden vond dat deze acties onvoldoende waren en diende een voorstel in tot aftreden van het bestuur. Dit voorstel werd met een grote meerderheid door de ledenvergadering verworpen. Dit is ook nog eens bevestigd door een recente steunverklaring van een grote groep leden aan het bestuur.
Het bestuur is van mening dat Heemschut inmiddels voldoende zelfkritisch inzicht heeft getoond en is verheugd dat de zaak kan worden afgesloten en dat we de blik voorwaarts kunnen richten.

Uitgebreide geschiedenis van de kwestie

Al een aantal jaren geeft de pensioenkwestie veel beroering bij Heemschut. Een drietal oud-medewerkers heeft ruim vijf jaar geleden bij Heemschut geclaimd dat zij recht hadden op een (extra) indexatie op hun pensioen. Het toenmalige Dagelijks Bestuur heeft dat categorisch afgewezen, waarna een juridisch gevecht ontstond. Zelfs een uitspraak van de rechter gaf geen eenduidig antwoord. De advocaatkosten voor Heemschut liepen daarbij steeds verder op. Tot uiteindelijk meer dan een ton, terwijl het geschil maar om ca 15.000 euro totaal ging.

In november 2014 verschenen in een aantal kranten daar ook artikelen over.
Uiteindelijk heeft het Algemeen Bestuur eind november 2014 ingegrepen en besloten dat er moest worden gekomen tot een schikking. In januari 2015 kwam het tot een schikking.

Echter snel daarna ontstond er een meningsverschil tussen beide partijen over de interpretatie van de schikking: was het overeengekomen bedrag netto of bruto. In april 2015 besloot het Algemeen Bestuur tot een tegemoetkoming in deze naar de voormalig medewerkers. Het toenmalige Dagelijks Bestuur was het daar niet mee eens en trad af.
Kort daarop, in april 2015, is het naar tevredenheid van de oud-medewerkers en het bestuur van Heemschut tot een definitieve schikking gekomen.

De ledenvergadering van 29 mei 2015 heeft met tevredenheid kennis genomen van de schikking. Het bestuur heeft toen aangeven dat de pensioenkwestie was opgelost, maar dat nog wel moest worden afgewacht wat uit het eerder toegezegde extern onderzoek zou blijken met betrekking tot mogelijke manipulaties met documenten tijdens de juridische strijd inzake het pensioengeschil.

Inmiddels heeft dat onderzoek plaatsgevonden. En ook nog een tweede vervolgonderzoek. Door twee verschillende ervaren en onafhankelijke externe partijen. Tot het tweede onderzoek besloot het bestuur omdat er twijfel was over de volledigheid van het eerste onderzoek.

Uit beide onderzoeken bleek dat er van de zijde van Heemschut met één document was gemanipuleerd. Alleen kon men niet vaststellen door wie dat was gedaan. Verder werd geconcludeerd dat de hele pensioenkwestie slecht was gemanaged door de directeur en het toenmalige Dagelijks Bestuur.

In de bestuursvergadering van 22 april j.l. zijn beide rapporten besproken.
Een meerderheid van het bestuur concludeerde hieruit dat voor de manipulatie met dat document niemand binnen Heemschut persoonlijk kan worden aangesproken, maar dat deze wel heeft plaats gevonden onder verantwoordelijkheid van het toenmalige Dagelijks Bestuur. Ook het slecht managen van de pensioenkwestie gebeurde onder verantwoordelijkheid van het toenmalige Dagelijks Bestuur. De meerderheid van het bestuur kwam daarom tot het besluit “om te komen tot een open gesprek tussen bestuur en directeur om te leren van de gebeurtenissen en het vertrouwen tussen de diverse geledingen in de vereniging te herstellen”. Hetgeen ook inmiddels is gebeurd.
Daarnaast werd besloten om (nogmaals) een brief met excuses te zenden aan de bij deze kwestie betrokken medewerkers. Ook dit is inmiddels gebeurd. Drie bestuursleden waren het met deze opvolging van de onderzoeksrapporten niet eens en traden af.

Aan de ledenvergadering van 3 juni j.l. zijn de rapporten ter inzage gegeven en de daaruit volgende acties van het bestuur gerapporteerd. Een aantal leden vond dat deze acties onvoldoende waren en diende een voorstel in tot aftreden van het bestuur. Dit voorstel werd met een grote meerderheid door de ledenvergadering verworpen. Ondanks dit besluit van de ledenvergadering blijft deze groep leden aandringen op het vertrek van het bestuur. Op initiatief van het bestuur zijn inmiddels enkele informele gesprekken gevoerd met woordvoerders van deze groep. Het bestuur heeft daarbij aan de groep aangeboden dat zij plaats zouden kunnen nemen in het bestuur om samen te werken aan een verbeterde cultuur en structuur van Heemschut. Overigens zijn los daarvan in die zelfde ledenvergadering al drie nieuwe bestuursleden benoemd.

Het bestuur is van mening dat Heemschut inmiddels voldoende zelfkritisch inzicht heeft getoond door aan twee externe onderzoekers te vragen deze kwestie te onderzoeken en uit de bevindingen lering te willen trekken, ondermeer in een open gesprek tussen bestuur en directeur.

In de laatste ledenvergaderingen was duidelijk te proeven dat naast het naar boven brengen van de waarheid, en het streven naar rechtvaardigheid en genoegdoening, het een sterke wens was van de leden om een positieve sfeer te creëren en de energie die volop aanwezig is weer te gaan gebruiken om aan de verdere ontwikkeling van de vereniging en haar doelstellingen te gaan werken. Dit blijkt ook uit de recente steunbetuiging aan het bestuur, die door een grote groep leden is ondertekend, waarin deze het bestuur stimuleert door te gaan op de ingeslagen weg.

Het bestuur van Heemschut is verheugd dat de kwestie kan worden afgesloten en dat
we de blik voorwaarts kunnen richten.

namens het algemeen bestuur van Heemschut
Jan van Gils
waarnemend voorzitter
29 juni 2016

 

NB: Leden die de externe onderzoeksrapporten willen inzien, kunnen telefonisch een afspraak maken met de voorzitter, Jan van Gils, tel. 0162-518015.

 

Persbericht Algemeen Bestuur Heemschut 29 juni 2016

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.