Nieuwsbericht

Erfgoedvereniging Heemschut stuurt zienswijze op AMvB’s Omgevingswet

Heemschut wil dat cultuurhistorische waardenkaart verplicht wordt.

Vanaf het begin is Erfgoedvereniging Bond Heemschut betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet. De Omgevingswet is belangrijk voor de erfgoedsector omdat hiermee de juridische basis voor de bescherming van monumenten wordt gelegd. Nu inhoud en werking van de Omgevingswet steeds duidelijker worden, concluderen wij dat het met het belang van behoud van cultureel erfgoed goed is gesteld. Er is een grote stap gezet sinds de pré-consultatiefase in december 2015. Erfgoed  als drager van de identiteit en omgevingskwaliteit van Nederland in de ruimtelijke ontwikkeling wordt beter geborgd. Een en ander hangt wel af van hoe de gemeente straks met het belang van behoud van erfgoed in hun omgevingsplan en in de vergunningverlening omgaan. In ieder geval heeft het Rijk een helder toetsingskader en duidelijke beoordelingsregels gesteld hoe in de planvorming en in beleid rekening dient te worden gehouden met cultuurhistorische waarden.

Vroegtijdige participatie te vrijblijvend en onvoldoende correctie achteraf

Heemschut ziet dat het belang van vroegtijdige maatschappelijke participatie in het  ontwerp-omgevingsbesluit ruimschoots wordt onderkend. Echter, de vormvrijheid en vrijblijvendheid maken het voor organisaties als Heemschut lastig om vroegtijdig ons belang in te brengen, en andersom, voor het bevoegd gezag en initiatiefnemers lastig om echt rekening te houden met cultureel erfgoed. Dit is geen wenselijke situatie, want zodra cultuurhistorie in het geding is, geldt, volgens het Verdrag van Granada, vroegtijdige participatie als verplichting en bestaat daarover geen keuzevrijheid. Bij vergunningverlening geldt verantwoording van de participatie door de initiatiefnemer achteraf. Heemschut vraagt zich af welke correcties mogelijk zijn, als achteraf blijkt dat het participatieproces niet tot onvoldoende heeft plaatsgevonden

Cultuurhistorische waardenkaart verplicht

Om inventarisatie en de brede bescherming van ruimtelijke cultuurhistorische waarden (in de omgevingsvisie en het omgevingsplan) een stimulans te geven en vroegtijdige participatie te bevorderen, pleit Heemschut voor het verplicht stellen van een cultuurhistorische waardenkaart.

 

Zienswijze Heemschut, d.d. 16 september 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.