Nieuwsbericht

Forse ophoging Lhee 10 tast omgeving aan. Gemeente Westerveld vergeet eigen cultuurhistorie

Heemschut Drenthe stuurt zienswijze op verlening vergunning voor ophogen terrein en bouw schuur in toekomstig beschermd dorpsgezicht Lhee.

De gemeente Westerveld is vergeten naar de cultuurhistorische waarde van het gebied te kijken toen ze de inwoners van Lhee 10 toestemming gaf een schuur bij te bouwen en daarvoor de grond op het erf fors op te hogen. Dat constateert de Drentse commissie van de Bond Heemschut. De erfgoedvereniging vraagt de gemeente daarom het besluit terug te draaien.

De bouwwerkzaamheden zijn volop in uitvoering. De ophoging van de grond rond de nieuwe schuur bij Lhee 10 is zo rigoureus uitgevoerd dat de cultuurhistorische waarden van dit erf sterk aangetast zijn. Dat geldt ook voor de beschermde monumentale gebouwen op nummer 9 en het omliggende karakteristieke gebied. Heemschut vreest dat de nog aan te leggen verharding dit niet beter maakt.

Westerveld verleende een omgevingsvergunning op grond van de bestemming Agrarische cultuurgrond. Heemschut wijst erop dat het gebied dat in het bestemmingsplan Lhee, Eemster en Geeuwenbrug ligt, daarnaast het stempel Karakteristiek gebied heeft. Het gaat om ensembles van overwegend historisch gave bebouwing in een weinig aangetaste historisch ruimtelijke structuur.

Voor dit gebied wordt het behoud van de cultuurhistorische waarde in het bijzonder nagestreefd. Verbouw van bestaande panden en het inpassen van nieuwe bebouwing dienen steeds tegen deze achtergrond beoordeeld te worden. Daarnaast moeten beplantingen en verhardingen het historisch karakteristieke beeld versterken.

Heemschut constateert dat het bouwplan niet aan deze waarden getoetst is. De vergunning voldoet daarom niet aan de eis dat hij is gebaseerd op een volledige en goed gemotiveerde afweging van belangen.

De agrarische functie is aan het bedrijf op Lhee 10 onttrokken. Volgens het bestemmingsplan mogen alleen bijgebouwen met agrarische functie opgericht worden. Heemschut stelt dat het bouwplan daarmee ook op dit punt niet voldoet aan het geldende bestemmingsplan.

 

Bezwaar Heemschut Drenthe, d.d. 10 december 2015


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.