Nieuwsbericht

Heemschut Brabant en andere organisaties in beroep tegen projectplan waterberging

Het rijksmonumentale Kasteel Heeze wordt teveel aangetast in de huidige plannen.

Waterberging Kleine Dommel

In het kader van het treffen van maatregelen inzake de klimaatverandering zal het dal van de Kleine Dommel tussen Geldrop en Heeze worden ingericht als waterbergingsgebied. Zo moeten de bewoners van laaggelegen wijken in Geldrop droge voeten houden. Dit heeft grote gevolgen voor het kasteel als park van Landgoed Kasteel Heeze. 

Beroep Heemschut

De Stichting Kasteel Heeze (SKH), Heemkundekring ’De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten’, enkele bewoners en Erfgoedvereniging Heemschut hebben beroep aangetekend tegen het Projectplan waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel en de daarbij behorende plannen en besluiten van de verschillende betreffende overheden.

Standpunt provincie Noord-Brabant

In haar besluit stellen Gedeputeerde Staten dat ze voldoende gemotiveerd hebben waarom de plannen doorgang kunnen vinden. Alle belangen zijn goed afgewogen. Naar aanleiding van de ingediende zienswijze heeft de provincie ook aanpassingen gedaan. Zo wordt bij de uitvoering van de natuurontwikkeling bij De Hoeven en De Waarden zaken aangepast om rekening te houden met de aanwezige cultuurhistorische waarden: de aan te leggen oeverwal wordt landschappelijk beter ingepast, het slootprofiel wordt na de maaiveldverlaging weer op de oorspronkeliike breedte teruggebracht en het hout in beek wordt gefaseerd aangebracht zodat de solitaire bomen in het gebied aan de stijging van de waterstand kunnen wennen.


Bezwaren Heemschut Noord-Brabant

Heemschut gaat niet akkoord met plannen rond de waterberging in het dal van de Kleine Dommel. Rond Kasteel Heeze zullen de werkzaamheden te grote impact hebben op de landschappelijke kwaliteit. Het afgraven van grond, het verlagen van het maaiveld, het verleggen van sloten, het aanbrengen van een dijk en het bouwen van een aantal gemetselde sluizen zal grote gevolgen hebben voor de 18e eeuwse tuin- en parkaanleg.  Heemschut denkt daarnaast dat door de verhoging van de waterstand de oorspronkelijke en natuurlijke begroeiing schade zal ondervinden.

In het beroepschrift wordt vooral op twee zaken ingegaan

1) GS had haar besluit niet mogen baseren op het haastig tot stand gekomen onderzoek van SB 4. Voldoet niet aan de richtlijnen en het onderzoek is pas gedaan nadat de maatregelen al bekend waren. Er is dus niet rekening gehouden met cultuurhistorie maar cultuurhistorie moest zich voegen naar de plannen rond waterberging. Kasteel Heeze vraagt maatwerk.

2) geen advies van gemeentelijke monumentencommissie inzake omgevingsvergunning WABO.

 

Beroep Heemschut, 17 november 2015

 

Heemschut dossier Kasteel Heeze


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.