Nieuwsbericht

Heemschut Drenthe wil geen bebouwing op historisch erf

Heemschut spreekt in bij gemeenteraad en stuurt zienswijze op ontwerpbestemmingsplan.

De Bond Heemschut, afdeling Drenthe is van mening dat aan Steeg 3 in Norg geen nieuwe woning gebouwd dient te worden. B&W van Noordenveld hebben aan de Gemeenteraad voorgesteld een ontwerpbestemmingsplan vast te stellen dat nieuwbouw op die plek mogelijk maakt.

De locatie is een deel van het erf, behorende bij een boerderij aan de Pompstraat. Erven als dit, in combinatie met de boerderijen zorgen, mede, voor de karakteristieke, algemeen als waardevol erkende, ruimtelijke opbouw van het esdorp Norg. In het geldende bestemmingsplan zijn die kwaliteiten onderkend en benoemd.  

Bebouwing is dan ook niet toegestaan of hooguit ten dienste van het hoofdpand. Ook in de gemeentelijke Welstandsnota is het huidige beeld als waardevol omschreven. De provincie Drenthe omschrijft in het Cultuurhistorisch Compas van 2009 de kwaliteiten zelfs als van “provinciaal belang”.

Bebouwing van de locatie met een nieuwe woning zou in de ogen van Heemschut een zware aantasting van deze waardevolle ruimtelijke kwaliteit betekenen.

De in het ontwerp aangedragen redenen, dat de huidige eigenaar zijn erf te groot en daardoor onbeheersbaar vindt en dat hij graag een nieuwe woning wil bouwen, vindt Heemschut onvoldoende rechtvaardiging voor zo’n aantasting.

 

Brief aan gemeenteraad en Kerspel Norg, 14 september 2015.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.