Nieuwsbericht

Heemschut maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de Friese IJsselmeerkust.

Heemschut Fryslân reageert op toekomstplannen om de IJsselmeerkust veilig, aantrekkelijk en economisch sterk te maken.

IJsselmeerkust Fryslân

De Friese IJsselmeerkust is een kust met een rijke natuur zoals de kliffen en gaasten en buitendijkse gronden, maar ook met een rijke cultuurgeschiedenis. Toen het nog de Zuiderzee was, trachtten de lokale bevolking en de waterschappen het soms woeste water met dijken, dammen, zeeweringen en paalweringen te temmen. Langs de kust lagen vele nederzettingen en er vond handel en visserij plaats. In het begin van de 20e eeuw kwam zelfs kortstondig het badtoerisme op. Een en ander heeft een veelzijdig kusterfgoed opgeleverd.

Loslaten peil IJsselmeer

Zeer binnenkort zal het vaste peil in het IJsselmeer gaan fluctueren. Dit heeft gevolgen voor de Natura 2000 - gebieden van de IJsselmeerkust en mogelijk ook voor de erosie van de kust. Het Rijk, de provincie Fryslan en betrokken gemeenten hebben gezamelijk een agenda Koppelkansen IJsselmeerkust opgesteld met verplichte herstelmaatregelen. Daarnaast wordt de regio gevraagd om met eigen plannen aan te haken. uit de gemeenschap komen ook wensenlijstjes wat er met de kust moet gebeuren.

Heemschut Fryslân wijst op erfgoedbelang

Heemschut Fryslân wijst op de aanwezigheid van erfgoed in het kustlandsschap en wil dat dit belang zorgvuldig meegenomen wordt in de nieuwe plannen. Daartoe heeft zij een brief gestuurd naar de colleges van Bur-gemeester en Wethouders van de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren, alsmede het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân, om gezamenlijk de laatste restjes erfgoed van de voormalige Zuiderzeekust zo goed mogelijk te borgen

Tot nu toe is er weinig of niets aan verkenning, laat staan aan bescherming van kustgebonden erfgoed g-daan. Hier gelden de wetten van het grote water en van de veiligheid van de dijk en nevengeschikt de wetten van Natura 2000 Friese IJsselmeerkust. De aandacht voor erfgoed en cultuurhistorie beperkt zich tot benoemen als Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân en waarderingen in Grutsk op „e Romte. Alleen de Zuidersteestadjes kennen een bij wet beschermd stadsgezicht. Er is totaal geen aandacht besteed kustgere-lateerd erfgoed, zoals waterwerken, sporen van de vroegere visserij en handel, strekdammen en landhoof-den, dobbes en oude dijken. Het zijn juist deze kleine herinneringen aan het verleden die de extra charme van de IJsselmeerkust bepalen.

Heemschut Fryslân roept de gemeenten en provincie op om door middel van onderzoek meer inzicht en kennis te krijgen van het aanwezige erfgoed. Daarnaast vraagt zij de gemeenten waar het kan het waardevolle erfgoed in te brengen bij de Koppelkansen en die projecten een kans te geven, die te combineren zijn met versterking en beleving van de cultuurhistorische waarden. Dan wordt het karakter van de kust daadwerkelijk behouden.

Brief Heemschut Fryslân, d.d. 8 april 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.