Nieuwsbericht

Heemschut reageert op nieuwe Omgevingsvisie en Omgevingsverordening provincie Groningen

De provinciale Omgevingsvisie en Omgevinsverordening zijn opnieuw ter inzage gelegd. Heemschut heeft nog enkele aandachtspunten.

Ontwerp-omgevingsvisie en verordening opnieuw ter inzage

De Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening van de provincie Groningen lagen vorig jaar al ter inzage onder het vorige college. Op basis van het collegeakkoord van het huidige college en de zienswijzen op de ontwerpen die eerder dit jaar ter inzage werden gelegd, besloot het college om de Ontwerp Omgevingsvisie te herzien. In de Omgevingsvisie legt de provincie haar beleid vast voor de inrichting en het beheer van de leefomgeving in de provincie Groningen. De visie is de ruimtelijke basis voor het beleid voor milieu, verkeer en vervoer, ruimte en water, beleidsterreinen waarvoor de provincie aanvullende beleidsplannen heeft of maakt. Voor de ruimtelijke ordening is de omgevingsvisie hét beleidskader. In de Omgevingsverordening zijn de uitgangspunten uit de Omgevingsvisie vertaald naar (instructie)regels voor gemeenten en waterschappen.

Meer aandacht voor cultureel erfgoed in visie provincie

Heemschut ziet dat  ten opzichte van de oude ontwerp-omgevingsvisie meer aandacht is voor de monumentale waarde van het Gronings cultureel erfgoed in relatie tot de omgeving. Dit is vooral van belang waar het gaat om de problemen in het gaswinningsgebied. De provincie zet zich in voor behoud van cultureel erfgoed. Daarnaast wil ze het hergebruik van vrijgekomen monumentale gebouwen in het buitengebied stimuleren.

Heemschut wil dat provincie landschapsbeleid blijft reguleren en regisseren

Een en ander kan volgens Heemschut in de omgevingsvisie veel scherper en strakker geformuleerd worden.

Allereerst dient het beschermen van de ruimtelijke functie en de kernkarakteristieken van het landelijk gebied en cultureel erfgoed de gemeentegrenzen overschrijden’, een provinciale taak te blijven. Deze aansturing, het reguleren van alle (zeven) kernkarakteristieken, dient ook te worden vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening (POV). Niet alleen moet de provincie het landschapsbeleid blijven reguleren, maar ook regisseren. Dat betekent naar onze mening dat de provincie die karakteristieken compleet en concreet moet formuleren en ze op kaart moet zetten voordat de zorg daarvoor (via de Kwaliteitsgids “landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit”) aan de gemeenten wordt overgedragen. Concreet doelen wij op het historische dijkenpatroon en de waardevolle doorbraakkolken in het Oldambt en de openheid, ‘fluuster en duuster’ in (vooral) het gehele open Groninger kleigebied.

Provincie moet inzetten op behoud openheid en 'fluuster en duuster' en leegstand karaktistieke boerderijen aanpakken

Heemschut ziet graag dat de provincie het voortouw neemt om samen met andere overheden en organisaties echt te gaan voor behoud voor openheid en fluuster en duuster. Deze karakteristieken nemen nog steeds af. Ook wil Heemschut in de omgevingsvisie meer concrete maatregelen zien om de karakteristieke boerderijen te behouden. De boerderijen en bijgebouwen zijn zeer geschikt voor het opwekken van zonne-ennergie. Wij missen de mogelijkheid om bij het aanbrengen van zonnepanelen te combineren met het verwijderen van het asbest op daken (van o.a. boerderijen).

 

Status Kwaliteitgids “landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit”

De Kwaliteitsgids moet meer dan alleen “inspiratie voor een goed ontwerp” bieden. De gids zou wat ons betreft als redelijk hard (beleids)document moeten worden gezien waarbij de geformuleerde uitgangspunten als basisvoorwaarden zouden moeten gelden mbt. het omgaan met landschap, cultuurhistorie, archeologie aardkundige waarden en ruimtelijke kwaliteit. Het moet meer zijn dan een (vrijblijvend) advies en handleiding

 Reactie Heemschut, 11 maart 2016

 

Heemschut dossier Omgevingsvisie Groningen


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.