Nieuwsbericht

Heemschut aan Rijk: natuur- en erfgoedwaarden gaan hand in hand

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) verdringen natuurwaarden nu erfgoedwaarden. En dat is zonde, want met goed beleid kunnen deze twee elkaar juist versterken. Heemschut deelt haar deskundige blik op dit alomvattende programma dat de komende jaren van grote invloed zal zijn op onze leefomgeving.

Heemschut zet zich in voor behoud van al het fysiek erfgoed, waaronder dus ook Nederlands cultuurlandschap. Juist in dit landschap zullen de komende jaren ingrijpende veranderingen plaats vinden. Het NPLG wil de balans tussen mens en natuur herstellen, en daarvoor zijn scherpe keuzes nodig. In deze keuzes zou kennis over de cultuurhistorische (erfgoed)waarden van ons landschap een grotere rol moeten spelen, stelt Heemschut.

Deze kennis kan ons een duidelijke visie bieden op natuurherstel. Ons landschap is afgelopen decennia (vanuit ecologisch- én vanuit erfgoedoogpunt) verschraald door schaalvergroting, intensivering van landbouw, doorsnijdingen en bebouwing. Door te kijken naar bijvoorbeeld historische begroeiing/beplanting kunnen we natuur terugbrengen op een manier die rechtdoet aan ons erfgoed.

Omgevingskwaliteit als verbindend principe

Het NPLG noemt omgevingskwaliteit als verbindend principe. Een positief uitgangspunt; erfgoed speelt tenslotte een belangrijke rol in de kwaliteit van onze omgeving. Toch mist Heemschut in het programma nog een duidelijke uitwerking. Hoe krijgt dit aspect straks duidelijke vorm? Heemschut vreest dat het verbindende principe van de omgevingskwaliteit kwetsbaar zal blijken als zij niet expliciet wordt gemaakt.

Daarom roepen we op: kijk écht integraal naar onze leefomgeving en geef erfgoed een duidelijke plek. Zo brengen we betekenis terug in ons landschap en laten we natuur- en erfgoedwaarden elkaar versterken.

Lees hier de volledige brief


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.