Nieuwsbericht

Heemschut zeer tevreden dat voorlopig kustpact getekend is.

Heemschut ondersteunt het Kustpact. Ze ziet genoeg waarborgen voor bescherming van de historische dimensie van de kust.

De provincies, gemeenten Provincies en kustgemeenten in Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Fryslân hebben onder leiding van Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu een principe overeenstemming bereikt over een nationaal kustpact. Alleen Groningen doet niet mee. In dit kustpact maken partijen afspraken over grenzen aan nieuwe recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn medeondertekenaars van dit kustpact, namens de coalitie Bescherm de Kust. Heemschut is partner in deze coalitie.

Kustzone

De kustzone bestaat uit de Noordzeekust van de Waddeneilanden, de Hollandse kustboog en de Zuidwestelijke Delta, inclusief de mondingen van de zeearmen. Op land bestaat de kustzone uit het strand, alle duingebieden en een strook landinwaarts waar het ruimtegebruik, de economie en ecologie rechtstreeks onder invloed staan van de zee.

Bouwstop

Met de partijen is overeengekomen een zonering voor de kustzone op te stellen die duidelijkheid zal geven over in welke delen van de kustzone geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke delen wel en onder welke voorwaarden. De partijen onderschrijven met het Kustpact de bestaande bestuurlijke verantwoordelijkheden voor de kustzone. Het Kustpact zal niet vooruitlopen op de democratische besluitvorming, in bijvoorbeeld gemeenten, provincie en waterschappen, die nodig is ten aanzien van de inzet voor de zonering. De wijze waarop de zonering in beleid en regelgeving zal worden overgenomen, zal plaatsvinden op basis van de daarvoor geldende procedures.

Erfgoed

Heemschut zal het kustpact ondertekenen. Ze ziet voldoende waarborgen om ook de historische dimensie van de kustzone beschermd te krijgen. Heemschut zal blijven uitdragen dat de kust ook erfgoed is en erfgoed herbergt en zal er op toezien dat meer aandacht voor de geschiedenis in beleid komt met betere plannen en meer kwaliteit bij ontwikkelingen langs de kust. 

 

Tegenstanders

In een brief aan de minister laten brancheorganisatie RECRON, Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en HISWA weten dat zij grote bezwaren hebben tegen de huidige afspraken in het Kustpact.

 

Vervolg

Het Kustpact zal de komende periode in de diverse besturen van de betrokken provincies, gemeenten, waterschappen en verschillende organisaties voor natuur en landschap, recreatie, drinkwatervoorzieningen en terreinbeheer besproken worden. Als alle partijen akkoord gaan, is de verwachting dat eind november het definitieve Kustpact getekend kan worden.


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.