Nieuwsbericht

In gesprek over de statuten

Circa tien leden van Erfgoedvereniging Bond Heemschut zijn vrijdag met het bestuur in gesprek gegaan over de voorgenomen wijziging van de statuten. In de bijeenkomst met leden werden de statuten artikelgewijs toegelicht en bediscussieerd.

De bijeenkomst verliep in een plezierige en uitermate constructieve sfeer waarin vele adviezen van (ervarings)deskundigen de revue passeerden. Hierdoor konden al een aantal naar voren gebrachte vraag- en discussiepunten ter plekke worden opgelost.

De opmerkingen en aanvullingen uit beide bijeenkomsten van 16 maart zijn besproken door het Bestuur en door onze directeur verwerkt in de bijgaande, aangepaste versie van de concept-statuten (met kenmerk; versie 16 maart 2018 met opmerkingen n.a.v. de bestuursvergadering en de ledenbijeenkomst d.d. 16 maart).
Om u ter wille te zijn bij het lezen en becommentariëren, zijn de opmerkingen (verwerkt door KL) blijvend leesbaar aangegeven in deze versie.

Na verwerking van de binnenkort nog te ontvangen schriftelijke reacties en de uitkomst van de eventueel nog te voeren gesprekken en mondelinge toelichtingen op 13 april a.s. zal het laatste concept (nieuwe versie medio april) in de bestuursvergadering van 20 april worden vastgesteld. Dan zal het nog voor de laatste juridische en bestuurlijke controle worden voorgelegd aan onze adviseurs. Daarna zal het concept als bijlage onder het agendapunt ‘statutenwijziging’ voor de AVL van 1 juni worden gepubliceerd en beschikbaar worden gesteld. Afhankelijk van de uitkomst van de behandeling van de concept-statuten in de reguliere AVL (1 juni vm.) zullen daarna in een speciaal bijeengeroepen ledenvergadering van 1 juni nm. of (als uitwijkdatum) op 29 juni de statuten kunnen worden bekrachtigd.

Tot 10 april kunt u reageren op de concept-statuten via info@heemschut.nl

Bond Heemschut HHR CONCEPT nav 16 maart.pdf

Concept statuten CONCEPT nav 16 maart.pdf


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.