Nieuwsbericht

Neem rijksmonumenten en provinciale monumenten op in Omgevingsplan!

Heemschut reageert met zienswijze op consultatie invoeringswet Omgevingswet

Wat regelt de invoeringswet?

De Invoeringswet zorgt voor het overgangsrecht en voor het intrekken of wijzigen van andere wetten op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Het overgangsrecht regelt de overgang van de huidige bestaande wet- en regelgeving naar het nieuwe stelsel onder de Omgevingswet. Het overgangsrecht zal alle bestemmingsplannen, beheersverordeningen, exploitatieplannen e.d. van een gemeente gelijk stellen met het omgevingsplan. Hierdoor ontstaat op het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per gemeente van rechtswege één gemeentedekkend omgevingsplan. Alle ontheffingen en vergunningen waarvoor de nieuwe omgevingsvergunning in de plaats komt, worden van rechtswege aangemerkt als omgevingsvergunning. Oude structuurvisies of plannen met een strategisch karakter behouden hun geldigheid. Daarmee is er helderheid over de rechtsgeldigheid van besluiten, zoals omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en structuurvisies die onder het ‘oude’ recht zijn genomen. Ook regelt het overgangsrecht hoe procedures die onder het ‘oude’ recht zijn gestart na de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten worden afgehandeld.

Digitale stelsel voor informatievoorziening

In de invoeringswet wordt ook het digitale stelsel voor de informatievoorziening over de fysieke leefomgeving in de Omgevingswet geregeld. De ambitie is om alle relevante beschikbare informatie, zowel over de van toepassing zijnde wet- en regelgeving als de gegevens over de fysieke omgevingskwaliteit ter plaatse, met één klik op de kaart beschikbaar te hebben en begrijpelijk te tonen.

Invoeringswet en Erfgoedwet

De invoeringswet regelt ook zaken die vanuit de Erfgoedwet naar de Omgevingswet gaan. Het gaat om het verbod tot beschadiging of vernieling van (voorbeschermde) rijksmonumenten, de instandhoudingsplicht, het verbod om zonder vergunning archeologische rijksmonumenten te verstoren, de vergunningprocedure en de schadevergoedingsbepalingen, de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten, de archeologische monumentenzorg en de bestuursrechterlijke handhaving.


Reactie Heemschut

Heemschut heeft een zienswijze gestuurd op de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet. Daarin vraagt ze aandacht voor een drietal aspecten dat nog nadere invulling behoeft:

  • Wachttijd inwerkingtreding besluiten onomkeerbare activiteiten (art. 16.79 Ow).
Met de Motie Meijer c.s. in de Eerste Kamer is de wachttijd tot inwerkingtreding naar vier weken gegaan. Naar onze opvatting is het noodzakelijk dat elke ‘monumentenvergunning’, dat wil zeggen elke omgevingsvergunning waarin een onderdeel is opgenomen dat betrekking heeft op het veranderen van het monument, als onomkeerbaar wordt aangemerkt.
 
  • Meldingsplicht vergunningvrije ingrepen bij rijksmonumenten
In de aangenomen motie De Vries c.s. wordt opgeroepen een meldingsplicht in te stellen voor vergunningvrije activiteiten bij rijksmonumenten. Het is, om verschillende in de motie genoemde redenen, belangrijk dat het bevoegd gezag op de hoogte is wat er met beschermde monumenten gebeurt. Ook als dat een vergunning is. Heemschut pleit ervoor om niet gemeentes zelf te laten kiezen voor een meerwaardegesprek bij vergunningsvrije activiteiten aan rijksmonumenten, maar dit landelijk voor te schrijven.
 
  • opname Rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten in het omgevingsplan

Over de opname van rijksmonumenten in het bestemmingsplan is op het ogenblik – opvallend genoeg - niets geregeld. Vanuit de principiële gedachte dat het omgevingsplan alle voor de burger kenbare regelgeving over de fysieke leefomgeving bevat, zou opname van rijksmonumenten logisch moeten zijn. Ook is opname in het omgevingsplan noodzakelijk in verband met de instelling van het ‘monumentengezicht’ (art. 5.72 Bkl). Heemschut bepleit dan ook opname van een regel in de Invoeringswet Omgevingswet (of eventueel het toekomstige Invoeringsbesluit) die ervoor zorgt dat rijksmonumenten verplicht worden opgenomen in het omgevingsplan.

Provinciale monumenten zouden ook opgenomen dienen te worden. 

 

Zienswijze Heemschut op Invoeringswet Omgevingswet, 3 februari 2017

 

Foto: Pieter Musterd/Flickr All Creative Commons

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.