Nieuwsbericht

Petitie: Behoud Groninger landschappelijk erfgoed

Het is tijd voor een breed gedragen tegengeluid! Tegen verglazing door zonneweides, tegen verrommeling door windturbines; bewoners van de provincie Groningen laat u horen! Teken de petitie!

Vooropgesteld: wij zijn ons ten volle bewust van de klimaatcrisis en de noodzaak van de energietransitie. Het provinciebestuur ziet onze provincie als dé energieprovincie van Nederland. Op zichzelf een mooi streven. Onder burgers moet er een zo groot mogelijk draagvlak worden gecreëerd. De provincie poogt dat te bewerkstelligen door participatie. Maar velen laten zich niet meer overtuigen.

Dat zal geen verbazing wekken als je berichten verneemt waar men zonne- en windparken wil realiseren en uitbreiden. De duurzaam opgewekte energie gaat veelal naar de datacentra van grote internationale bedrijven en de subsidies en winsten verdwijnen naar buitenlandse investeerders.

 Een samenhangende strategie of visie heeft de provincie niet en er is geen consensus onder de Groninger gemeenten over de uitvoering en invulling van de RES opgave (Regionale Energie Strategie). Het is prachtig als we straks aan de gevraagde doelstellingen voldoen, maar als dat grote schade met zich meebrengt aan het welzijn van mens, natuur en leefbaarheid, dan moeten we ons afvragen of we daar verstandig aan doen. In een open brief heeft Heemschut Groningen begin 2020 alle Groninger gemeenteraden én het provinciebestuur onze zorgen over de gevolgen van de RES en het klimaatakkoord voor het traditionele cultuurlandschap kenbaar gemaakt. In deze brief hebben wij ook het bevoegd gezag gevraagd om onze suggesties voor inpassing van energielandschappen te overwegen; helaas bleef de brief nagenoeg onbeantwoord.

 Wil het bevoegd gezag wel meewerken aan oplossingen die landschap, mens en dier sparen? Gelokt door buitensporige SDE-subsidies worden lukraak nieuwe wind- en zonneparken geïnitieerd in bijvoorbeeld Oldambt en Midden-Groningen. En zelfs landschapsbeherende organisaties als het waterschap lijken hierin mee te gaan; zoals het voornemen van het waterschap Hunze en Aa’s om op notabene de Dollarddijk windturbines te plaatsen, midden in het Werelderfgoedgebied De Waddenzee! De provincie Drenthe heeft inmiddels het goede voorbeeld gegeven door paal en perk te stellen aan de wildgroei van zonneweides.

 Duurzame energie met de energietransitie is van immens belang voor de toekomst van onze provincie, ons land en de wereld. Maar willen wij een toekomst zonder landschappelijk schoon? Wij roepen de politiek daarom nogmaals op om het opwekken van duurzame energie allereerst te bundelen op de plaatsen die hiervoor het meest geschikt zijn:

 · Bestaande industrieparken;

· Verplicht gebruik van daken van grote bedrijfsgebouwen, kantoorcomplexen;

· Geluidswallen;

· Het overkappen van grote parkeerplaatsen in het stedelijk gebied;

· Door het ontwikkelen van offshore windparken op zee;

· Door verplicht te stellen dat alle nieuwbouw energieneutraal opgeleverd moet worden.

 Het karakter van het cultuurhistorisch waardevolle landschappelijk schoon in de provincie Groningen wordt in toenemende mate verstoord door grootschalige energie-’parken’ waar verglazing door zonneweides en verrommeling door windturbines steeds meer de boventoon voeren. Daarbij de gezondheidsgevolgen van laagfrequent geluid, zoals afgelopen maand aangetoond in een onderzoek bij windpark N33.

 Natuurlijk heeft de energie transitie gevolgen voor het landschap. Maar doe dat dan zo verstandig mogelijk. Identificeer onze waardevolle landschappen en wijs ‘restruimtes’ aan die aansluiten bij industriegebieden. Ontzie de natuur en het landschap! Maak op die basis een plan. De provinciale commissie Groningen van Erfgoedvereniging Heemschut roept het bevoegde gezag en de politiek op om het opwekken van duurzame energie verstandig en met visie te bundelen op die plaatsen die hiervoor het meest geschikt zijn.

 Wij roepen de Groninger politiek – zowel provinciaal als gemeentelijk - op om in navolging op de internationale klimaatconferentie ‘Climate Adaptation Summit 2021’ die Nederland eind januari heeft georganiseerd, het landschappelijk schoon en het cultuurhistorisch waardevolle open landschap in het Groninger buitengebied te ontzien en het ontwikkelen van grootschalige energieparken in het buitengebied te staken. Tijdens deze conferentie heeft de Nederlandse UNESCO commissie aandacht gevraagd voor de rol en het belang van behoud van cultuur en erfgoed bij klimaatadaptatie.

 Wij plaatsen hierbij de opmerking dat zon op land alleen als ontwerpopgave te verkennen is wanneer het integraal bijdraagt aan de opgaven van landbouw, energie en landschap. Gronden moeten ter beschikking kunnen blijven staan voor de opgave van landbouwtransitie die gaande is. Verspreide zonnevelden in het agrarische gebied doen ook afbreuk ruimtelijk gezien omdat zij geen context hebben.

 Om onze oproep kracht bij te zetten, heeft de provinciale commissie van Erfgoedvereniging Heemschut deze petitie gestart, in navolging van onze schriftelijke oproep aan alle provinciale- en gemeentelijke bestuurders in Groningen van een jaar geleden. Wij roepen samen met onderstaande organisaties alle inwoners van de provincie Groningen op om deze petitie te ondertekenen en te delen en het bevoegd gezag aan te sporen de juiste beslissingen te nemen en ‘out of the box’ te denken.

 · Erfgoedvereniging Heemschut

· Stichting Landschap Oldambt

· Stichting Oldambt Windmolenvrij

· Stichting Landelijk Gebied Haren

· Dorpenalliantie Oost Groningen

· Historische Vereniging Ten Post en omstreken

 Deze petitie is gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, de leden van Provinciale Staten van de provincie Groningen, de leden van de gemeenteraad van de Groninger gemeenten en alle Groninger colleges van Burgemeester en Wethouders van de Groninger gemeenten.

 Link naar petitie: https://petities.nl/petitions/behoud-het-groninger-landschappelijk-erfgoed?locale=nl


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.