Nieuwsbericht

Prinsjesdag: bezuinigingen treffen 30.000 monumenteneigenaren!

Ondanks positieve berichten op Prinsjesdag over de economie en de koopkracht gaan in de plannen van het kabinet monumenteneigenaren een deel van deze rekening betalen.

Minister Bussemaker en Staatssecretaris Wiebes hebben bekendgemaakt dat de fiscale aftrek voor onderhoud van particuliere monumentenpanden per 2017 wordt afgeschaft. Het vrijvallende budget wordt twee jaar lang voor een deel ingezet voor een niet-fiscale overgangsregeling die niet wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. Met de maatregel is een structurele bezuiniging van 25 miljoen euro voorzien. De bezuiniging is bedoeld om de begroting van het ministerie van OCW sluitend te maken.

Effectief stelsel

Onderhoud en restauratie van monumenten is gebaseerd op een uitgekiend en bewezen effectief stelsel van restauratiesubsidies, laagrentende leningen en fiscaliteit. Voor woonhuiseigenaren gelden alleen de laatste twee mogelijkheden voor een bijdrage aan de instandhouding. In 2018 wordt het hele stelsel geëvalueerd, waarbij er mogelijk een herziening plaatsvindt.

Geen wijziging stelsel tot aan evalutiemoment

Erfgoedvereniging Bond Heemschut stelt zich op het standpunt dat, vooruitlopend op deze evaluatie van het stelsel, er geen wijziging dient plaats te vinden van de fiscale tegemoetkoming aan eigenaren. Eigenaren hebben veelal hun financiering mede gebaseerd op deze fiscale mogelijkheden. De Minister en de Staatssecretaris hebben in hun plannen onvoldoende aangetoond dat dit fiscale regiem niet zou werken.

Monumenten in gevaar

Door (vroegtijdige) afschaffing gecombineerd met een structurele bezuiniging van 25 miljoen op de bijdrage van de Rijksoverheid voor de instandhouding van monumenten voorziet Heemschut een achterstand in de restauratie en onderhoud ontstaan. Ook de verkoop van monumentale woonhuizen komt hiermee onder druk te staan. Daarmee komen monumenten in gevaar en worden eigenaren gedemotiveerd om zich actief in te zetten voor monumentenbehoud.

 

Brief Minister OCW en Staatsecretaris van Financiën,d.d. 20 september 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.