Nieuwsbericht

Raad Alkmaar stelt te weinig kaders rond vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuis

Heemschut Noord-Holland adviseert om de ruimtelijke effecten van vernieuwbouwplannen op monumentale omgeving te onderzoeken

Vernieuwbouw ziekenhuis Alkmaar

De Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) wil graag binnen de gemeente Alkmaar blijven en heeft daarom plannen ontvouwd voor een gefaseerde vernieuwbouw op de huidige locatie in het rijksbeschermde stadsgezicht van Alkmaarderhout. In een voorstel aan de Raad vraagt het college van B&W om in te stemmen met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan met de onderliggende randvoorwaarden, borg te staan voor (een) door Noordwest af te sluiten geldlening(en), en uit te spreken dat de garantstelling een publiek als algemeen belang dient. 

Te weinig kaders

Heemschut Noord-Holland heeft begrip voor het streven van de gemeente Alkmaar om NWZ binnen de gemeente te houden. De Bond Heemschut is echter van mening, dat de gemeente Alkmaar de vernieuwbouw gebiedsgericht en integraal dient aan te pakken. Het belang van het ziekenhuis (vernieuwbouw)  dient gelijkwaardig afgewogen te worden tegen het belang van behoud en ontwikkeling van het culturele erfgoed (de rijksmonumentale omgeving van het leegstaande bejaardenhuis Westerlicht, de Cadettenschool en het Alkmaarderhout). In de randvoorwaarden zou geborgd moeten zijn, dat er verantwoord en evenwichtig met het erfgoed wordt omgegaan. Wij missen dat.

Naar onze mening is onvoldoende onderzocht wat de effecten zijn op de (rijksmonumentale)omgeving. De vernieuwbouw vindt plaats in het rijksbeschermde stadsgezicht Westerhoutkwartier, enkele rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en monumentaal groen. De invloed van bebouwingshoogte, nieuwe ontsluitingswegen, parkeren, bouwen in het Westerpark om maar enkele zaken te noemen, zou onderzocht moeten worden.

Cultuurhistorische effectrapportage

Het lijkt ons daarom van het grootste belang, dat een cultuurhistorische effectrapportage wordt opgesteld, waarin het effect van de plannen voor de cultuurhistorische waarden van de totale omgeving worden onderzocht. Een effectrapportage kan helderheid brengen voor de omgang met de aanwezige cultuurhistorie en eventuele vertraging in de toekomst voorkomen.

Heemschut ondersteunt de bezwaren van Adapt Alkmaar en Historische Vereniging Oud Alkmaar tegen de plannen.

 

Brief Heemschut, d.d. 28 september 2016

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2023 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.