Nieuwsbericht

Uniek initiatief: Groninger monumenteigenaren verenigen zich voor transparante en rechtvaardige afhandeling mijnbouwschade

Initiatief wordt ondersteund door Heemschut Groningen, Monumentenwacht Groningen, Libau Groningen en Bewoond Bewaard

Een twintigtal monumenteigenaren heeft het initiatief genomen om een Vereniging van Groninger Monument Eigenaren op te richten. De vereniging streeft naar transparante en rechtvaardige oplossingen voor mijnbouwschade aan rijks- en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in de provincie Groningen. De eigenaren verwachten als collectief meer inspraak te hebben in de processen van schadeafhandeling en preventieve versterking. Zij achten dit noodzakelijk om het cultureel erfgoed in de provincie te behouden voor de toekomst.

 

Collectieve onvrede over schadeafhandeling

Veel prachtige monumenten in de provincie Groningen worden bedreigd door de schadelijke gevolgen van de gaswinning. Helaas ervaren veel eigenaren de afhandeling van deze mijnbouwschade als willekeurig, onzorgvuldig en ontoereikend. Zij maken zich dan ook ernstig zorgen over de toekomst van hun monument. Zij ervaren een gevoel van onvrede en onmacht. Door het oprichten van een vereniging willen de eigenaren samen meer invloed uitoefenen. Inmiddels hebben bijna honderd aspirant-leden zich aangemeld. Het initiatief wordt gesteund door Monumentenwacht Groningen, Libau Groningen, Erfgoedvereniging Heemschut en Bewoond Bewaard.

 

Rechtvaardige vergoeding en compensatie

De vereniging gaat zich sterk maken voor een zorgvuldig herstel van de geleden schade, een rechtvaardige vergoeding voor schadeherstel en preventieve versterking, en een eerlijke compensatie van de waardevermindering. Zij wil dit bereiken door op constructieve wijze in gesprek te gaan met de instanties die verantwoordelijk zijn voor deze mijnbouwschade en de afhandeling hiervan De vereniging wil af van de situatie dat er wordt beslist over de monumenten van hun leden zonder dat zij hierbij aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

 

Aanspreekpunt voor alle eigenaren

De vereniging wil hét aanspreekpunt zijn namens alle eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en eigenaren van panden die onderdeel zijn van een beschermd stads- of dorpsgezicht zoals vastgesteld door de gemeente. De vereniging vormt een juridische basis om namens hun leden tot acceptabele oplossingen te komen. Overleg en dialoog op basis van wederzijds respect is één van de kernwaarden van de vereniging.

 

Wetgeving voor erfgoed maakt schadeafhandeling ingewikkeld

De rechten en plichten omtrent schadeafhandeling en preventieve versterking voor monumenten zijn op dit moment niet transparant. Bovendien maakt de wet- en regelgeving voor cultureel erfgoed de procedures ingewikkelder dan bij andere panden het geval is. Mede vanwege de wettelijke regels voor monumentenzorg behoort herstel aan monumenten maatwerk te zijn, maar nog te vaak wordt mijnbouwschade aan monumenten als standaardgeval behandeld. De individuele eigenaar, die met liefde zijn tijd en geld investeert in het onderhoud van zijn pand, heeft momenteel geen enkele inspraak in het proces.

 

Behoud van ons cultureel erfgoed

De Vereniging van Groninger Monument Eigenaren is een uniek initiatief dat kan bijdragen aan een vereenvoudigde en heldere aanpak, met als doel de eigenaren te ondersteunen en het cultureel erfgoed in de provincie te behouden.

 

Bijschrift foto: drie initiatiefnemers die de oprichtingscommissie vormen. V.l.n.r. Derk Kremer, Johan Boltendal en Freddie Kuiper


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.