380 kV-verbinding, Doetinchem en Wesel

Provinciale commissie Gelderland

380 kV-verbinding, Doetinchem en Wesel

Sinds september 2009 zijn het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bezig met de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe 380 kV-verbinding van Doetinchem naar het Duitse Wesel. De nieuwe verbinding zal voor een groot deel de bestaande hoogspanningstracés volgen, er is discussie over de boven- of ondergrondse aanleg. 

September en oktober 2009 ligt de Startnotitie Milieueffectrapportage (MER) project Doetinchem - Wesel 380 kV ter inzage. Heemschut Gelderland stuurt daarop een zienswijze naar het Inspraakpunt, waarbij zij o.a. haar voorkeur aangeeft voor de koppeling van de 380 kV-leiding aan de aanwezige hoogspanningstracés. Juli 2011 presenteert de Rijksoverheid aanvullende richtlijnen bij de startnotitie leidend voor de procedure en de te onderzoeken onderwerpen in de MER. Voor Heemschut is daarbij de te verwachten invloed op het landschapsbeeld van groot belang.

November 2014 wordt het Milieueffectrapport (MER) en Ontwerp-Inpassingsplan voor de 380 KV hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel gepresenteerd. De variant van 380 KV met masten tot 60 meter hoog leiden tot mogelijke aantasting van monumentale waarden en het landschap. Het weghalen van de bestaande 150 kV hoogspanningsmasten, door de nieuwe leiding ondergronds te leggen, heeft positieve effecten op Doetinchem en het landschap. Hier wordt voor gekozen.

Heemschut kan instemmen met de beschrijving en motivering van de tracékeuze en ondersteunt het gekozen Meest Milieuvriendelijke Alternatief.

Startnotitie Milieueffectrapportage project Doetinchem - Wesel 380 kV, 10 september 2009

Zienswijze Heemschut aan Inspraakpunt Doetinchem - Wesel 380 kV, 19 oktober 2009

Rapport Richtlijnen milieureffectrapport 380 KV verbinding Doetinchem-Wesel, 28 juli 2011

Artikel uit de Gelderland 14 april 2012, 20 juni 2012 

Zienswijze van Heemschut, 2 november 2014

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2019 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.