Beleid en verantwoording

Het beleidsplan van de vereniging vormt de leidraad voor de activiteiten van de Heemschut. Het beleidsplan heeft de statuten van de vereniging als uitgangspunt. In de Algemene Vergadering van Leden op 29 mei 2015 een nieuw beleidsplan vastgesteld.

Nieuw beleidsplan 2015-2018

In jaarplannen werken bestuur, directie en commissies aan de te behalen resultaten. Het jaarplan 2017 vindt u hier

 

Statuten

De Statuten van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van Leden.

Statuten Heemschut 2018

Door het bestuur is in 2015 een gewijzigd Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

Huishoudelijk Reglement 2015

Jaarverslagen

De vrijwilligers leveren hun overzichten van activiteiten aan voor het jaarverslag, dat tijdens de Algemene Vergadering van Leden wordt vastgesteld.

Jaarverslag 2017

Per provincie 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Per provincie 2015

 

U kunt ook oudere jaarverslagen inzien (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015)

 

Financiƫn

Jaarrekening
Download de jaarrekening 2017 van de erfgoedvereniging Bond Heemschut.

U kunt hier ook de jaarrekening van 20142015 en 2016 downloaden. 

Stichting Heemschut Hulpfonds
Naast de bijdragen van leden ontvangt Heemschut jaarlijks een bijdrage in de exploitatie van de Stichting Heemschut Hulpfonds. Meer informatie over deze Stichting vindt u hier

In 2017 is ook een samengestelde jaarrekening gepresenteerd van beide organisaties. Deze vindt u hier. Die van 2016 staat hier. 

Financiële middelen
Het actuele beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen vindt u hier

Actueel beleggingsbeleid
Erfgoedvereniging Heemschut zelf geen belegd vermogen. Het vermogen is ondergebracht bij de Stichting Heemschut Hulpfonds. Deze Stichting belegt in aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquide middelen. Hiertoe is zij een contract aangegaan met een vermogensbeheerder en is een deelovereenkomst vermogensbeheer vastgesteld. In een beleggingsstatuut wordt het kader aangegeven waarbinnen wordt belegd. Meer informatie vindt u op www.heemschuthulpfonds.nl.

Jaarplan

In het Jaarplan legt het bestuur de doelen vast die zij in de komende periode wil realiseren. Het jaarplan focust op nieuwe taken, taken die speciale aandacht en/of extra inspanning vragen.

Het Jaarplan 2018

Het Jaarplan 2017

Het Jaarplan 2016

 

Rekencommissie

In 2016 is door de Algemene Vergadering van Leden de Rekencommissie ingesteld. De Rekencommissie heeft tot taak de werkzaamheden van de vereniging en de besteding van de gelden door te lichten op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Tevens zal de Rekencommissie nagaan of bij de besteding van de gelden, het beleid en de uitvoering daarvan alsmede de werkzaamheden van de vereniging en de organisatie voldoende zijn afgestemd op de statutaire doelstelling van de vereniging. Het Reglement en het onderzoeksprotocol van de commissie vindt u hier.

Reglement Rekencommissie Heemschut

Onderzoeksprotocol Rekencommissie Heemschut

AVL

Heemschut houdt elk jaar vóór 1 juli haar algemene vergadering van leden.

Het verslag van de ledenvergadering van 1 juni 2018 in Leeuwarden komt na vaststelling door het bestuur online. 

Verslag AVL 1 en 29 juni t.b.v. wijziging statuten en bijlagen

Verslag AVL vrijdag 16 juni 2017

Verslag AVL vrijdag 3 juni 2016

 

Beloningsbeleid

De personeelsleden van Heemschut zijn ingeschaald via de CAO welzijn.

De directeur is aangesteld binnen de richtlijnen van de code cultural governance met een salaris onder de Balkenende-norm, zoals tevens blijkt uit de totale personeelskosten in de jaarrekening.

Bezoldigingsbeleid directie
Het bestuur leeft de Regeling beloning Directeuren Goede doelen (versie 1 januari 2016) na. Het salaris van de directeur is in 2017 getoetst door een extern adviseur op compliance en voldoet aan de norm.

Het bestuur ontvangt voor haar werk geen vergoeding. Een bescheiden waarderingsvergoeding, ruim vallend binnen de wettelijke vrijstelling van de belastingdienst, is beschikbaar voor zowel de bestuursleden als de vrijwilligers van de vereniging. Van deze uitkering wordt jaarlijks opgave gedaan bij de belastingdienst. 

Gedragscodes en richtlijnen
Het bestuur onderschrift de volgende richtlijnen en gedragscodes:

  • Governance Code Cultuur
  • GDN Regeling beloning Directeuren Goede Doelen
  • Richtlijn 650 ten aanzien van financiële verslaglegging
  • CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

Pensioenkwestie

Een geschil tussen een drietal oud-medewerkers en Heemschut over een indexatie van hun pensioen heeft gedurende een aantal jaren veel beroering gegeven binnen de vereniging. In november 2014 verschenen hierover zelfs artikelen in verschillende kranten. In april 2015 wist het Algemeen Bestuur met de oud-medewerkers tot beider tevredenheid tot een schikking te komen.

Voor een uitgebreider verslag van het bestuur lees hier verder > Pensioenkwestie

Privacy

Erfgoedvereniging Bond Heemschut hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Privacy Policy Erfgoedvereniging Bond Heemscut

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2018 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.