Beleid en verantwoording

Het beleidsplan van de vereniging vormt de leidraad voor de activiteiten van de Heemschut. Het beleidsplan heeft de statuten van de vereniging als uitgangspunt. In de Algemene Vergadering van Leden op 29 mei 2015 een nieuw beleidsplan vastgesteld.

Nieuw beleidsplan 2015-2018

In jaarplannen werken bestuur, directie en commissies aan de te behalen resultaten. Het jaarplan 2017 vindt u hier

 

Statuten

De Statuten van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van Leden.

Statuten Heemschut 2015

Door het bestuur is in 2015 een gewijzigd Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

Huishoudelijk Reglement 2015

Jaarverslagen

De vrijwilligers leveren hun overzichten van activiteiten aan voor het jaarverslag, dat tijdens de Algemene Vergadering van Leden wordt vastgesteld.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Per Provincie 2015

 

U kunt ook oudere jaarverslagen inzien (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 of 2015)

 

Financieel verslag

Download de jaarrekening 2016 van de erfgoedvereniging Bond Heemschut.

U kunt hier ook de jaarrekening van 2014 en 2015 downloaden. 

Stichting Heemschut Hulpfonds

Naast de bijdragen van leden ontvangt Heemschut jaarlijks een bijdrage in de exploitatie van de Stichting Heemschut Hulpfonds. Meer informatie over deze Stichting vindt u hier

In 2016 is voor het eerst een samengestelde jaarrekening gepresenteerd van beide organisaties. Deze vindt u hier

 

Jaarplan

In het Jaarplan legt het bestuur de doelen vast die zij in de komende periode wil realiseren. Het jaarplan focust op nieuwe taken, taken die speciale aandacht en/of extra inspanning vragen.

Het Jaarplan 2017

Het Jaarplan 2016

 

Rekencommissie

In 2016 is door de Algemene Vergadering van Leden de Rekencommissie ingesteld. De Rekencommissie heeft tot taak de werkzaamheden van de vereniging en de besteding van de gelden door te lichten op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Tevens zal de Rekencommissie nagaan of bij de besteding van de gelden, het beleid en de uitvoering daarvan alsmede de werkzaamheden van de vereniging en de organisatie voldoende zijn afgestemd op de statutaire doelstelling van de vereniging. Het Reglement en het onderzoeksprotocol van de commissie vindt u hier.

Reglement Rekencommissie Heemschut

Onderzoeksprotocol Rekencommissie Heemschut

AVL

Heemschut houdt elk jaar vóór 1 juli haar algemene vergadering van leden.

De volgende ledenvergadering is in 2017. 

Verslag AVL vrijdag 3 juni 2016

 

Beloningsbeleid

De personeelsleden van Heemschut zijn ingeschaald via de CAO welzijn.

De directeur is aangesteld binnen de richtlijnen van de code cultural governance met een salaris onder de Balkenende-norm, zoals tevens blijkt uit de totale personeelskosten in de jaarrekening.

Het bestuur ontvangt voor haar werk geen vergoeding. Een bescheiden waarderingsvergoeding, ruim vallend binnen de wettelijke vrijstelling van de belastingdienst, is beschikbaar voor zowel de bestuursleden als de vrijwilligers van de vereniging. Van deze uitkering wordt jaarlijks opgave gedaan bij de belastingdienst. 

 

Pensioenkwestie

Een geschil tussen een drietal oud-medewerkers en Heemschut over een indexatie van hun pensioen heeft gedurende een aantal jaren veel beroering gegeven binnen de vereniging. In november 2014 verschenen hierover zelfs artikelen in verschillende kranten. In april 2015 wist het Algemeen Bestuur met de oud-medewerkers tot beider tevredenheid tot een schikking te komen.

Voor een uitgebreider verslag van het bestuur lees hier verder > Pensioenkwestie

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden van de bond tot het zelf actie voeren voor bedreigd erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks aan de vereniging of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2017 Heemschut / e-Vision.nl / Alle rechten voorbehouden.