Beleid en verantwoording

Het beleidsplan van de vereniging vormt de leidraad voor de activiteiten van de Heemschut. Het beleidsplan heeft de statuten van de vereniging als uitgangspunt. In de Algemene Vergadering van Leden op 30 oktober 2020 is het beleidsplan vastgesteld.

Beleidsplan 2020 - 2024

 

 

Statuten

De Statuten van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van Leden.

Statuten Heemschut 2018

Door het bestuur is in 2019 een gewijzigd Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

Huishoudelijk Reglement

Jaarverslagen

De vrijwilligers leveren hun overzichten van activiteiten aan voor het jaarverslag, dat tijdens de Algemene Vergadering van Leden wordt vastgesteld.

Hier treft u het jaarverslag 2021 aan. 

U kunt ook oudere jaarverslagen inzien (2010, 2011, 2012, 2013, 20142015201620172018, 2019, 2020)

 

Financiƫn

Jaarrekening

U kunt hier de jaarrekening van 20192020 en 2021 downloaden. 

Stichting Heemschut Hulpfonds

Naast de bijdragen van leden ontvangt Heemschut jaarlijks een bijdrage in de exploitatie van de Stichting Heemschut Hulpfonds. Meer informatie over deze Stichting vindt u hier

Financiële middelen

Het actuele beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen vindt u hier

Actueel beleggingsbeleid
Erfgoedvereniging Heemschut zelf geen belegd vermogen. Het vermogen is ondergebracht bij de Stichting Heemschut Hulpfonds. Deze Stichting belegt in aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquide middelen. Hiertoe is zij een contract aangegaan met een vermogensbeheerder en is een deelovereenkomst vermogensbeheer vastgesteld. In een beleggingsstatuut wordt het kader aangegeven waarbinnen wordt belegd. Meer informatie vindt u op www.heemschuthulpfonds.nl.

Standaardformulier Publicatieplicht

Het Standaardformulier Publicatieplicht Fondsenwervende Instellingen over 2021 vindt u hier.

Jaarplan

In het Jaarplan legt het bestuur de doelen vast die zij in de komende periode wil realiseren. Het jaarplan focust op nieuwe taken, taken die speciale aandacht en/of extra inspanning vragen.

Het jaarplan 2022

Het Jaarplan 2021

 

AVL

Heemschut houdt elk jaar vóór 1 juli haar algemene vergadering van leden.

Hieronder treft u de verslagen van de vergaderingen aan. 

Verslag 25 juni 2021

Verslag 30 oktober 2020

Verslag 17 januari 2020

Verslag AVL 28 juni 2019

 

Beloningsbeleid

De personeelsleden van Heemschut zijn ingeschaald via de CAO welzijn.

De directeur is aangesteld binnen de richtlijnen van de code cultural governance met een salaris onder de Balkenende-norm, zoals tevens blijkt uit de totale personeelskosten in de jaarrekening.

Bezoldigingsbeleid directie
Het bestuur leeft de Regeling beloning Directeuren Goede doelen (versie 1 januari 2016) na. Het salaris van de directeur is in 2017 getoetst door een extern adviseur op compliance en voldoet aan de norm.

Het bestuur ontvangt voor haar werk geen vergoeding. Een bescheiden waarderingsvergoeding, ruim vallend binnen de wettelijke vrijstelling van de belastingdienst, is beschikbaar voor zowel de bestuursleden als de vrijwilligers van de vereniging. Van deze uitkering wordt jaarlijks opgave gedaan bij de belastingdienst. 

Gedragscodes en richtlijnen
Het bestuur onderschrift de volgende richtlijnen en gedragscodes:

  • Governance Code Cultuur
  • GDN Regeling beloning Directeuren Goede Doelen
  • Richtlijn 650 ten aanzien van financiële verslaglegging
  • CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 

 

Privacy

Erfgoedvereniging Bond Heemschut hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Privacy Policy Erfgoedvereniging Bond Heemscut

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2022 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.