Nieuwsbericht

Algemene Vergadering van Leden 1 en 29 juni betreffende de wijziging statuten

Op 29 juni jl. heeft de speciale voortgezette Algemene Vergadering van leden in Amersfoort plaatsgevonden.

Een belangrijke mijlpaal voor Heemschut is dat in de vergadering van 29 juni de leden van de vereniging de nieuwe statuten met tweederde meerderheid hebben aangenomen. Er werden drie amendementen aangenomen. Deze worden hieronder genoemd. Ook werd een voorstel van dhr. Bollebakker besproken.

Voorstel hr. Bollebakker met betrekking tot een in te stellen Ledenraad e.d.

Na discussie met de heer Bollebakker werd in overleg zijn voorstel ingetrokken om een ledenraad in te stellen in plaats van de Algemene Ledenvergadering. Zijn voorstel was te vergaand en te laat ingediend gezien het proces wat al 1,5 jaar loopt.  

Aangenomen amendementen

1. Artikel 4, lid 6.

De vereniging kan, voor zover uit de statuten van de vereniging niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. Dit artikel is bij amendement geschrapt.

2. Aantal bestuursleden

Het amendement om het aantal bestuursleden op een maximum van 5 (is nu 7) te stellen werd aangenomen.

3. Werkgroep Monumentale Kunst

De Werkgroep Monumentale Kunst en andere thema gebonden werkgroepen zijn ook welkom als lid van de Raad van Toezicht omdat na het aannemen van een amendement van de WMK de omschrijving van de samenstelling van de RvT nu zal luiden;

‘Elke commissie en elke door het Bestuur ingestelde thema gebonden werkgroep draagt uit haar midden een kandidaat voor de RvT voor’.

Enkele andere besproken onderwerpen, die niet bij amendement zijn gewijzigd

Doelstelling Heemschut

De huidige formulering van onze doelstelling in de statuten (en een uitwerking en detaillering in het Huishoudelijk Reglement) blijft ongewijzigd omdat dat veel meer armslag biedt dan een uitvoerige opsomming in de statuten tot in detail van taken, werkvelden en onderwerpen waar wij ons mee zouden kunnen bemoeien.

Rekencommissie

De (instelling van de) Rekencommissie is en blijft een verantwoordelijkheid van de AVL. De positie van de rekencommissie staat los van de statutenwijzigingen en is hierin niet opgenomen. Overigens heeft de Rekencommissie (bestaande uit drie personen) twee vacatures. Belangstellenden voor een functie in deze commissie worden verzocht contact op te nemen met de heer Eric Nijhof: 1948eric@gmail.com

Correspondentie met de leden bij voorkeur per e-mail

Een amendement om voortaan de leden van wie het e-mailadres niet bekend is de uitnodigingen, agenda’s en (alle) vergaderstukken per post toe te zenden, haalde het in verband met de financiële consequenties niet. Mocht uw e-mail adres niet bij ons bekend zijn verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons door te geven via info@heemschut.nl

Stemmen bij volmacht

Het aantal volmachten ten behoeve van stemprocedures wordt beperkt tot 1 per persoon (was tot nu toe niet gelimiteerd).

Omgaan met klachten, geschillen e.d.

De verschillende amendementen hierover werden afgewezen omdat er reeds een klachtenregeling is vastgesteld die ook op de website is gepubliceerd. Bovendien hebben de leden van het bestuur (en straks ook van de RvT) de Code Governance ondertekend die o.a. ook over dit soort zaken gaat.

Verlenen van volmachten ten behoeve van te voeren procedures door commissieleden

Tot nu toe moesten de volmachten aan leden van de commissies/ werkgroepen om bezwaar- en beroepsprocedures te starten (bijv. indienen Zienswijzen e.d.) worden getekend door twee bestuursleden. In de nieuwe statuten is het verlenen van volmachten gedelegeerd aan de directeur.

Benoeming leden Raad van Toezicht

Bij (schriftelijke) stemming zijn de volgende leden benoemd tot de Raad van Toezicht:

-          Mevrouw E. van Duijn namens de cie. Groningen

-          Mevrouw P. Voorthuijsen namens de cie. Friesland

-          De heer G. van Elk namens de commissie Overijssel

-          De heer J. van Duren namens de cie. Gelderland

-          De heer G. Eshuis namens de cie. Utrecht

-          De heer S. Baggelaar namens de cie. Amsterdam

-          De heer F. van Gessel namens de cie. Noord-Brabant

-          De heer A. Drijgers namens de cie. Zeeland

De heer P. Nijhof (namens de cie. Flevoland) en zal worden voorgedragen na zijn aftreden uit het interim-bestuur. De commissie Noord-Holland komt later met een voordracht.

Wij hopen dat de drie commissies Drenthe, Zuid-Holland en Limburg binnenkort alsnog ook een vertegenwoordiger aanmelden.

Benoeming leden Bestuur a.i

De heren van Gils, Bosch, Doolaard, van der Spek, Nijhof en Dirkx werden benoemd als bestuur ad interim zolang er nog geen nieuw bestuur is gekozen.

Hoe verder

De RvT komt na de zomer bijeen en gaat op zoek naar een (in principe) volledig nieuw bestuur. Zij zal zo spoedig mogelijk, ‘het (interim-)bestuur gehoord hebbende’, een voordracht ter benoeming doen aan de AVL. Deze AVL zal hopelijk eind dit jaar nog plaatsvinden.

Wij danken alle leden voor hun inbreng tijdens dit proces en wensen u een mooie zomer toe!

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.