Nieuwsbericht

Heemschut: ‘Hengelo heeft erfgoedverordening niet gevolgd’

Erfgoedvereniging Heemschut Overijssel en Stichting Cuypersgenootschap maken bezwaar tegen afwijzing van de aanwijzing tot monument van de oude MTS in Hengelo.

Erfgoedvereniging Heemschut Overijssel en Stichting Cuypersgenootschap maken bezwaar tegen de afwijzing van hun verzoek om het gebouw van de voormalige UTS-MTS (Industrieplein 2) als gemeentelijk monument aan te wijzen. De gemeente Hengelo heeft niet de voorgeschreven procedure van de erfgoedverordening gevolgd. Daardoor is een juiste belangenafweging over de monumentale waarden en het gebruik van het pand én een advies van de monumentencommissie achterwege gebleven.

In reactie op de op 23 oktober 2014 ingediende aanvraag ontvingen de erfgoedorganisaties twee identieke brieven, één gedateerd op 22 maart 2016 en één op 11 april 2016. In de brief aan B&W van Hengelo op 2 mei 2016 verzonden, lichten Bond Heemschut en Cuypersgenootschap hun bezwaar toe.

De argumenten genoemd in het bezwaar:
1. Om te beginnen is er door het gemeentebestuur geen advies ingewonnen bij de monumentencommissie van de Hengelo zoals in de verordening is voorgeschreven.
2. De huidige eigenaren, de gemeente Hengelo en de Van Wijnen Groep N.V., gaan niet akkoord met bescherming van het pand. B&W baseert zich op de Beleidsnota Cultureel Erfgoed 2014. De vrijwilligheid die in deze beleidsnota genoemd wordt, botst met recente jurisprudentie. Uiteraard moet de eigenaar gehoord worden. Echter, het algemeen belang – het behoud van cultureel erfgoed – weegt zwaarder.
3. De gemeente is mede-eigenaar van het gebouw, dat staat een volledig onafhankelijk oordeel in de weg.
4. Het gemeentebestuur voert het Convenant Industrieel Erfgoed Hart van Zuid op. Hierin staat dat er geen monumenten worden aangewezen nadat er overeenstemming is bereikt tussen betrokken partijen. De erfgoedorganisaties zijn geen partij in het convenant. Ook ligt het schoolgebouw, zo constateren Bond Heemschut en Cuypersgenootschap buiten de twee in het convenant gedefinieerde bedrijfsterreinen.
5. Het oorspronkelijke plan (voor sloop en nieuwbouw) uit 2009 is in de loop van de jaren gewijzigd. Als gevolg van de economische crisis en voortschrijdend inzicht heeft inmiddels een deel van het gebouw een nieuwe bestemming gekregen. Alleen voor de gymzaal is geen herbestemming gevonden. Verandering in de plannen zijn geen argument tegen aanwijzing. De erfgoedverordening voorziet in de mogelijkheid van verandering, verstoring of afbraak van een monument. Goed gemotiveerd, weliswaar! Onduidelijk is waarom men niet heeft besloten om de bescherming en herbestemming te kunnen combineren.

Bond Heemschut en Stichting Cuypersgenootschap verzoeken het gemeentebestuur om de besluiten in te trekken en bij een nieuw besluit de erfgoedverordening correct toe te passen.

 

 

Bezwaar Heemschut afwijzing monumentenstatus, 3 mei 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.