Nieuwsbericht

Heemschut Overijssel pleit voor invoering van klimaattoets bij de Revisie Omgevingsvisie - provincie Overijssel

Bond Heemschut richt zich al meer dan 100 jaar op het behoud van het culturele erfgoed binnen het leefmilieu in brede zin. In een brief stelt Provinciale Commissie Heemschut Overijssel, dat het klimaatakkoord het vertrekpunt is geweest voor drie adviezen die de erfgoedvereniging inbrengt bij de Revisie Omgevingsvisie - Statenvoorstel 2015/853, dd. 02-12-2015. Het advies omvat de volgende voorstellen:

 

  • Een klimaattoets in de Omgevingsvisie opnemen - Zowel bestaand als nieuw beleid en beleidsherzieningen toetsen aan de nieuwe klimaateisen. Om daarmee een wezenlijke bijdrage te leveren aan de realisatie van het Parijse klimaatakkoord.
  • Agro & Food - Het opheffen van de beperkingen t.a.v. de omvang van weidebedrijven en intensieve veehouderij achterwege te laten of op z’n minst aan een klimaattoets te onderwerpen. De verstening van het platteland zal te veel toenemen. Ook leidt de schaalvergroting tot aantasting van de kwalitatief hoogwaardige Overijsselse cultuurlandschappen, door noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur. Het huidige beeld van Overijssel als “tuin van Nederland” komt in gevaar.
  • Energietransitie - Een instrumentarium ontwikkelen om burgerinitiatieven verantwoord te kunnen benutten bij het vinden van geschikte locaties voor clusters van windmolens. Het willekeurig plaatsen van nieuwe windturbines heeft een nadelige impact op cultuurlandschappen en beschermde stads- en dorpsgezichten. Ervaringen in Flevoland en Drenthe kunnen inmiddels als voorbeeld dienen. Bond Heemschut is graag bereid om mee te denken bij de concretisering van een coördinerende rol. Dit is hét moment voor de provincie om de positieve resultaten van de in december 2015 gehouden klimaattop en het overeengekomen klimaatakkoord in de praktijk te brengen!

Brief Heemschut

Artikel Stentor 6 januari 2016


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.