Nieuwsbericht

Reactie op AMvB’s Omgevingswet: Heemschut wil ‘Ladder voor behoud van cultureel erfgoed’

Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om te reageren op de préconsultatie AMvB’s Omgevingswet. De Omgevingswet is een kaderwet en beoogt door samenvoeging van de bestaande wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving de besluitvorming in de ruimtelijke ordening sneller, eenvoudiger en beter te laten verlopen. De verdere uitwerking van de regelgeving ter beantwoording aan de doelstellingen van de Omgevingswet is voorzien in vier uitvoeringsbesluiten of Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Heemschut heeft haar reactie gericht op het beleidsveld cultureel erfgoed.

Behoud van cultureel erfgoed nog niet MOMO-proof

Na bestudering van de AMvB’s concludeert Heemschut dat het belang van behoud van cultureel erfgoed n het ruimtelijke ontwikkelingsproces met het nieuwe omgevingsrecht nog niet goed geregeld is. Dit, ondanks de toezegging in de Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg d.d. 28 september 2009, door beide Kamers unaniem aangenomen, dat cultuurhistorie, imperatief, gelijkwaardig  aan andere belangen, in de omgevingswet en de AMvB’s is opgenomen om behoud van de cultuurhistorische waarden als drager van de identiteit en omgevingskwaliteit van Nederland in de ruimtelijke ontwikkeling te borgen. Ook de meest concrete verplichting om “rekening te houden met behoud van cultureel erfgoed” (NB: de instructieregel in het Besluit kwaliteit leefomgeving, artikel 5.46) is zonder nadere uitvoeringsregels te algemeen en te zwak om instandhouding van cultuurhistorische waarden over de volle linie/ breedte te garanderen.

Ladder voor behoud van cultureel erfgoed

Wij pleiten daarom voor een Ladder voor behoud van cultureel erfgoed naar analogie van de in het Bro wettelijk verankerde Ladder voor duurzame verstedelijking. Wij denken dat er aan zo’n ladder veel behoefte is bij gemeenten en initiatiefnemers van projecten. De ladder kan helpen om in een vroeg stadium inzicht te verschaffen in het in het  desbetreffende gebied aanwezige culturele erfgoed en wat daarmee te doen. Ook vroegtijdige participatie en het maken van cultuurhistorische waardenkaarten kan hierin geregeld worden.

 

Brief Heemschut aan Minister I&M, 30 november 2015

 

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.