Nieuwsbericht

Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties Groningen roepen Kamp op te werken aan alternatief tracé hoogspanningsnet in Groningen

Heemschut Groningen vreest voor aantasting open landschap en cultuurhistorie

Nieuwe hoogspanningsverbinding

Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding realiseren van station Eemshaven Oudeschip naar station Vierverlaten bij Groningen.  De verbinding vervangt de bestaande 220 kV verbinding tussen beide hoogspanningstations. Na ingebruikname van de nieuwe verbinding zijn de huidige masten en lijnen overbodig en zullen  worden afgebroken. Het tracé van de 380kV-verbinding wijkt op een aantal plaatsten af van de bestaande 220kV. In het Reitdiepgebied en het Middag Humsterland worden hierdoor waardevolle weidevogelgebieden en open landschap doorsneden. Het door de minister aangewezen tracé is volkomen achterhaald en zeer schadelijk voor landschap, natuur, cultuurhistorische waarden en leefbaarheid in het gebied. Veertien maatschappelijke organisaties, de provincie en betrokken gemeenten willen een groot deel van de verbinding ondergronds. 

Reactie Minister Kamp

Begin december dit jaar meldde minister Kamp niets te voelen voor een gebiedsproces en ondergrondse aanleg. Het is te duur, het kost te veel tijd en er is bovendien geen noodzaak voor, luidde kort samengevat de argumentatie.

Met de samenwerkende maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen is een politieke lobby gestart. Dit heeft ertoe geleid dat op 13 december 2016 drie moties in de Tweede Kamer (CDA, GL/PvdA, D66) met een grote meerderheid zijn aangenomen. Niet alleen wij, maar ook de Tweede Kamer, de provincie Groningen en de betrokken gemeenten doen nu een beroep op de minister om, samen met bevolking, betrokken organisaties en lokale overheden, te werken aan een beter tracé. De minister is nu aan zet!

 

Dagblad van het Noorden, Onderzoek naar ander tracé 13 december 2016

 

Dagblad van het Noorden, Geen overleg over tracé stroomlijn, 13 december 2016

 

Heemschut dossier 380 KV hoogspanning


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.