Nieuwsbericht

Heemschut: cluster windmolens in het Overijsselse landschap

Heemschut Overijssel is ervan overtuigd dat een grotere spreiding van windmolens, zoals de provincie Overijssel voorstelt in de Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2017/2018 het landschap van grotere delen van Overijssel zal aantasten. Volgens deze visie kunnen straks ook in landschappelijk hoogwaardige gebieden, zoals b.v. de IJsselvallei, windmolens worden geplaatst. In eerdere beleidsnota’s van de provincie is vastgelegd dat het IJssellandschap een gebied is dat als één van de kroonjuwelen van Overijssel mag worden gezien. Heemschut Overijssel heeft daarom een zienswijze ingediend bij de provincie.

Heemschut Overijssel ziet een ontwikkeling van steeds hoger wordende windmolens. Hebben de huidige molens nog een hoogte tot 100 meter ashoogte en 150 meter tiphoogte, de nieuwere typen zullen wel 200 meter hoog worden. Ze zijn dan zichtbaar vanaf meer dan 10 km. Waardevolle cultuurlandschappen worden hierdoor aangetast. Windmolens vormen nu eenmaal een nieuw onderdeel in het bestaande landschap dat zorgvuldig moet worden ingepast.

Heemschut Overijssel pleit daarom voor plaatsing in clusters in plaats van solitair, verspreid over de provincie. Zo worden nieuwe landschappen gecreëerd waarbij de windmolens in patronen of in lijnen worden geplaatst. Ze zullen zodoende een passend onderdeel in het landschap gaan vormen.

Heemschut Overijssel denkt dat ook gemeenten niet altijd zorgvuldig plekken voor windmolens zullen vaststellen. Sommige gemeenten plaatsen de molens in de buurt van de gemeentegrens. Dit vindt Heemschut ongewenst. In plaats hiervan moet het zoeken van windmolenlocaties bovengemeentelijk uitgevoerd worden.

Dit kan door als provincie de gemeenten op te dragen windmolenlocaties op elkaar af te stemmen. Beter nog vindt Heemschut dat de provincie Overijssel zelf een sturende rol gaat vervullen bij de locatiekeuze door het aangeven van voorkeurszones en het plaatsen van windmolens niet toe te staan in waardevolle cultuurlandschappen en beschermde stads- en dorpsgezichten.

 


U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.