Actueel | Heemschut

Onze vereniging heeft altijd wel nieuws. Berichtgeving over lokale initiatieven, specifiek nieuws over bedreigd erfgoed, ontwikkelingen in de politiek of meer algemeen nieuws.

Traject bestuurlijke vernieuwing

Eerder informeerden wij u over het traject bestuurlijke vernieuwing van onze vereniging. In aanvulling op eerdere stukken vindt u thans de Concept-Statuten en het Concept-Huishoudelijk Reglement online. Op deze pagina vindt u ook de reacties op deze stukken en over de eerder toegezonden nota bestuurlijke reorganisatie. Naar aanleiding van de schriftelijke reacties en de reacties naar aanleiding van de ledenbijeenkomsten zullen de statuten worden gefinaliseerd waarna ze ter agendering voor de Algemene Vergadering van Leden van juni opnieuw ter inzage worden gelegd. lees verder

Stukken inzake bestuurlijke vernieuwing

Het Bestuur van Heemschut heeft het afgelopen jaar de bestuurlijke vernieuwing hoog op de agenda gezet en dit heeft in oktober 2017 geresulteerd in de Startnotitie Bestuurlijke Organisatie (zie bijlage 1). Op deze notitie is n.a.v. een gesprek met onze deskundige nog een aanvulling gekomen (zie bijlage 2). De voorstellen houden onder meer in het formeren van een kleiner Bestuur en het instellen van een Raad van Toezicht. lees verder

Archief van de Bond Heemschut ontsloten

"Als u langs komt, zegt u dan meteen "Heemschut". Want ik ga wel eens bezoekers te lijf", aldus Gerard Reve in een brief over de kapel en het kerkhof te Greonterp in Friesland aan de Bond Heemschut in 1970. De handgeschreven brief is te vinden in de onlangs aan de Archiefbank toegevoegde inventaris van het Archief van Heemschut. Het archief is digitaal in te zien. lees verder

U kunt Heemschut op diverse manieren helpen. Dit varieert van het lid worden tot zelf actie voeren voor erfgoed. Daarnaast kunt u Heemschut ook steunen door te schenken of na te laten. Dat kan rechtstreeks of via een gift of legaat aan onze steunstichting: www.heemschuthulpfonds.nl.

De beschermvrouwe van Heemschut is H.K.H. Prinses Beatrix

Erfgoedvereniging Heemschut

 Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV Amsterdam
 020 622 52 92
 info@heemschut.nl

Volgt u ons al?

Copyright © 2024 Heemschut / AanZee.nl
Gegevens uit het donateurs- of ledenbestand worden niet zonder toestemming van donateurs of leden beschikbaar gesteld aan derden.